Avbrottsersättning


Sedan 1 januari 2006 finns bestämmelser i ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än 12 timmar. Om du varit drabbad av ett sammanhängande strömavbrott som varar i 12 timmar eller längre, har du rätt till avbrottsersättning. Återkommer elen under kortare tid än 2 timmar räknas det som ett sammanhängande strömavbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än 2 timmar räknas de som separata avbrott. Avbrottsperioden anses starta då vi på Sjöbo Elnät har fått kännedom om avbrottet. För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen. Din maximala ersättning är 300 % av din årliga nätkostnad.

Om överföringen avbrutits utan att det beror på konsumentens försummelse och utan att nätägaren på annan grund har rätt att avbryta överföringen, har konsumenten oftast rätt till ersättning för skada av nätägaren. Undantaget är om nätägaren visar att avbrottet beror på hinder utanför hans kontroll, som han inte kunde förväntas räkna med och vars följder nätägaren heller inte kunde ha undvikit. Generellt gäller att den skadelidande ska styrka sin skada samt uppkomna kostnader (exempelvis genom kvitton eller liknande) och vidtagit åtgärder för att begränsa sin skada.

Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet, dock ej skada relaterad till näringsverksamhet. För att ersättning ska utgå ska nätägaren underrättas om ersättningsanspråket inom 2 år från det att skadan inträffade. Avbrottsersättningen kan jämkas (sänkas) om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget, eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker. Det är elnätsföretaget som mot bakgrund av ovanstående beslutar om jämkning ska ske. Avbrottsersättning betalas ut automatiskt.

Har du drabbats av elavbrott längre än 12 timmar?

Läs mer om avbrottsersättning och skadestånd här.