Övervakningsplan

Den som har nätkoncession skall enligt 3 kap 17 § ellagen upprätta en övervakningsplan och se till att denna följs. Övervakningsplanen omfattar Sjöbo Elnät AB:s samlade nätverksamhet.

Av övervakningsplanen skall framgå vilka åtgärder som skall vidtas för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på elmarknaden. I planen skall särskilt anges de särskilda skyldigheter som de anställda har för att detta mål skall uppnås. I samband med uppföljningen och utvärderingen av de åtgärder i den årliga rapporten kan övervakningsplanen komma att uppdateras och därmed förses med ett nytt versionsnummer.

Sjöbo Elnäts övervakningsplan

Övervakningsplanen omfattar Sjöbo Elnäts AB:s samlade nätverksamhet.