Övervakningsplan

Den som har nätkoncession skall enligt 3 kap 17 § ellagen upprätta en övervakningsplan och se till att denna följs. Övervakningsplanen omfattar Sjöbo Elnät AB:s samlade nätverksamhet.

Av övervakningsplanen skall framgå vilka åtgärder som skall vidtas för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på elmarknaden. I planen skall särskilt anges de särskilda skyldigheter som de anställda har för att detta mål skall uppnås. I samband med uppföljningen och utvärderingen av de åtgärder i den årliga rapporten kan övervakningsplanen komma att uppdateras och därmed förses med ett nytt versionsnummer.

Årlig rapport om åtgärder
 
Övervakningsplan för Sjöbo Elnät
 

Sjöbo Elnäts övervakningsplan

Övervakningsplanen omfattar Sjöbo Elnäts AB:s samlade nätverksamhet.