Producera egen el – så går det till


När du bestämt dig för att börja producera din egen förnybara el kontaktar du en elinstallatör. Elinstallatören sköter kontakten med oss gällande nätanslutningen och hanterar för- och färdiganmälan som vi behöver innan anläggningen kan anslutas till elnätet.

När vi fått besked om typ och storlek på den produktionsanläggning du tänkt installera gör vi en bedömning om din nuvarande anslutning klarar denna. Framförallt tittar vi på hur stor anläggning som kan anslutas utan att det påverkar den egna och intilliggande anläggningar med bl.a. för hög spänningshöjning vid inmatning av produktionsöverskottet. Krävs det restriktioner eller ombyggnad så meddelar vi detta till elinstallatören.

Säkerheten är viktig

Det är viktigt för både dig och oss att din produktionsanläggning ansluts på ett säkert sätt. Vi ansvarar för nätanslutningen fram till anslutningspunkten vid din elmätare. Därefter är det du som är ansvarig. Därför är det är viktigt att du kontrollerar att anläggningen du tänker köpa är godkänd för anslutning till elnätet. Installationen ska utföras av en behörig elinstallatör och enligt gällande standard. Anläggningen ska också vara försedd med nödvändig skyddsutrustning.

Enligt gällande standard måste din produktionsanläggning vara utförd som en fast installation, det är inte tillåtet att ansluta den med stickpropp. Mer information om vad som gäller vid installation av småskaliga produktionsanläggningar finns på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Byte av elmätare

Den befintliga elmätaren kan inte registrera någon energi i riktningen som egenproducerad el går. Därför måste mätaren bytas till en som kan mäta både den el du tar ut och den du matar in. När vi fått in föranmälan från din elinstallatör byter vi ut din elmätare, i de flesta fall kostnadsfritt.

HAN-port?
Med start vintern 2023/2024 skall alla våra elmätare bytas ut för att uppfylla de nya föreskrifter som gäller from 2025-01-01. Då kommer vi att få några nya funktioner som dagens elmätare inte har, t.ex HAN-port, inbyggd brytare och möjlighet att mäta produktion.

Vi kan tyvärr inte erbjuda någon HAN-port i de elmätare som vi har nu. Många av våra mätare som bytts ut för produktion idag ser ut att ha en HAN-port. Det är dock bara den fysiska kapslingen som är likadan som de kommande mätarna. Mjukvara och överordnat insamlingssystem kan inte hantera HAN-port idag.

Avgifter och ersättningar

Om du producerar el måste du förutom ditt vanliga uttagsabonnemang också ha ett inmatningsabonnemang. Inmatningsabonnemanget innehåller en fast avgift för mätning och rapportering av inmatad el och en nätersättning för den el du matar in i vårt elnät. För uttagsabonnemanget gäller avgifter enligt normal prislista efter säkringsstorlek. Om du är osäker på vilken säkringsstorlek du har kan du se det på din nätfaktura.

Den 1 april 2010 ändrades reglerna för dig som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere med en produktionsanläggning som kan mata in en effekt om högst 43,5 kW. Tar du ut mer el från nätet än du matar in under ett kalenderår får vi enligt lag inte ta ut någon avgift för den mätning och rapportering av inmatningen som vi utför. Du slipper då den fasta avgiften i inmatningsabonnemanget.

Inmatningen måste enligt ellagen alltid mätas per timme vilket innebär att du har möjlighet att sälja ditt överskott till en elhandlare och även har rätt till elcertifikat.

Ersättning för din elproduktion

Ersättning för nätnytta
Sjöbo Elnät AB ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och överskottet säljer du. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare din elproduktion. Hur stor ersättningen blir beror på vilken spänningsnivå som produktionen ansluts på. För mikroproducenter är det f.n. 6,9 öre/kWh exkl moms.

Ersättning för såld el
Den el du inte själv använder, säljer du till en elhandlare, antingen till ett fast pris eller till ett som följer timpriserna på spotmarknaden. Väljer du som kund inte aktivt vilket elhandelsbolag som ska köpa din el blir din nuvarande elhandlare för konsumtionen automatiskt din elhandlare för produktionen också. Naturligtvis kan du välja en annan elhandlare som inköpare av din produktion.

 

Vill du veta mer om att producera egen el?

Läs mer om mikroproduktion på Energimarknadsbyråns webbplats.